การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 - 12:30 น.

แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมเวลา 07.00 - 09.00 น.
ขั้นตอนในการเข้าร่วม
วันที่ 25 ม.ค. - 08 ก.พ. 2564
ซ้อมลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม
วันที่ 05 ก.พ. 2564
เวลา 14:30 - 16:30 น.
แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม
(ล็อกอิน)
วันที่ 11 ก.พ. 2564
เวลา 07:00 - 09:00 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ติดต่อสภาวิศวกร

สายด่วน 1303

เวลา 08:00-17:00 น.

President's Message

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นี้ เป็นก้าวสำคัญของสภาวิศวกรที่พลิกโฉมกระบวนการทำงานสู่ New Normal หลายผลงานที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสมาชิกสภาวิศวกรทุกคนและอนาคตของประเทศไทย

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สภาวิศวกรขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 15 มาตรา 19 และมาตรา 37 ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่ สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดให้ คณะกรรมการสภาวิศวกรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับในการดําเนินงานของสภาวิศวกร คณะกรรมการ สภาวิศวกรต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร เมื่อที่ประชุม มีมติเห็นชอบแล้วจึงดําเนินงานได้

โดยให้คณะกรรมการสภาวิศวกรจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรในปีที่ล่วงมา คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายประจําปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีรับรองเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และในการประชุมใหญ่ให้มีสมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน เข้าประชุม จึงถือว่าครบองค์ประชุม สภาวิศวกรจึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2564 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่้ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียน

วันที่ 25 ม.ค. - 08 ก.พ. 2564

ถ่ายทอดสดการประชุม Live Stream

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 - 12.30 น.